• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Główna Regulamin

Drukuj

RODO

AJS

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy http://www.ajs.net.pl/panel-hurtowy SŁAWOMIR MOSKWA FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA "AJS" informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze sklepem, Apolonka 40, 97-320 Wolbórz, bądź drogą elektroniczną poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres FHP AJS SŁAWOMIR MOSKWA Apolonka 40 97-320 Wolbórz.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych Klienta jest SŁAWOMIR MOSKWA FIRMA HANDLOWO – PRODUKCYJNA „AJS” Apolonka 40 97-320 Wolbórz, NIP: 771-102-78-24, REGON: 590339365.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta na http://www.ajs.net.pl/panel-hurtowy, podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

Sklep internetowy www.ajs.net.pl/panel hurtowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z sklepem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPOWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Sklepem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia przez Sklep usług na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Sklep internetowy www.ajs.net.pl pragnie zapewnić Pani/Panu, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu dodanych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

AJS2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), sklep internetowy http://www.ajs.net.pl/panel-hurtowy JADWIGA MOSKWA FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA "AJS2" informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez sklep, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt ze sklepem, Apolonka 40, 97-320 Wolbórz, bądź drogą elektroniczną poprzez adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres FHP AJS2 JADWIGA MOSKWA Apolonka 40 97-320 Wolbórz.

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych Klienta jest JADWIGA MOSKWA FIRMA HANDLOWO – PRODUKCYJNA „AJS2” Apolonka 40 97-320 Wolbórz, NIP: 773-145-21-11, REGON: 590634992.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta na http://www.ajs.net.pl/panel-hurtowy, podczas Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

Sklep internetowy www.ajs.net.pl/panel hurtowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach: podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z sklepem lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dodatkowo w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPOWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Sklepem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży oraz świadczenia przez Sklep usług na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Sklep internetowy www.ajs.net.pl pragnie zapewnić Pani/Panu, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Sklep, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu dodanych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WARUNKI OGÓLNE

 • 1. Sklep internetowy firmy AJS , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.ajs.net.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy AJS  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 • 3. Firma AJS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie.
 • 4. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

  PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • 1. Dane podane podczas wypełniania formularza zamówienia będą wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
 • 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę AJS  na stronach sklepu internetowego.
 • Realizujemy zakupy wyłącznie powyżej kwoty 500 zł!
 • 3. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W związku z tym czas realizacji może się wydłużyć do 5 dni roboczych. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma AJS  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
 • 4. Zamówienia raelizowane są w kolejności ich złożenia.
 • 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres korespondencyjny wskazany w formularzu zamówień.
 • 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z wykazem zamieszczonym na formularzu zamówienia.
 • 7. Koszty przesyłki:
 • - paczka o wartości poniżej 1000zł - kurier 22,13 zł  na terenie Polski                                                                                    -paczka o wartości powyżej 1000zł - paczka na koszt sprzedawcy tylko na terenie Polski.
 • 8. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 • 9. Podane na stronie terminy dostawy są terminami orientacyjnymi liczonymi od momentu zaksięgowania płatności na koncie firmy AJS .
 • 10. Wszelkie pytania dotyczące realizacji zamówienia prosimy kierować pod numerem telefonu        44  615 42 05 w godzinach od 8 do 16.
 • Zachęcamy Państwa do wpisywania wszelkich uwag na końcu formularza zamówień (np. "w przypadku braku czapki 10-104c może być 10-104d, w innych modelach też ewentualnie czapki mogą być o ton ciemniejsze lub jaśniejsze - zależy mi na szybkiej realizacji zamówienia")


 • GWARANCJE I REKLAMACJE


 • 1. Towary oferowane w sklepie internetowym firmy AJS  są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 • 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą AJS .
 • 3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu z zachowaną metką na koszt nabywcy.
 • 4 Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 • 5. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 • 6. Jeżeli przesłany towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 10 dni od otrzymania produktu, istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że opakowanie fabryczne jest nienaruszone.
 • 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 • 8. Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
 • 9. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Państwa). Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
 • 10. O chęci zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 • Zmieniony ( Wtorek, 03. Lipiec 2018 12:03 )